Konkurs na „Powieść w odcinkach” – Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest redakcja magazynu „Biały Kruk”.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełnię praw obywatelskich.
 3. Do konkursu może zostać zgłoszony wyłącznie utwór napisany w języku polskim, wolny od wad prawnych, do których uczestnik posiada pełnię praw autorskich i majątkowych. Tekst nie może być wcześniej publikowany (także we fragmentach) w jakiejkolwiek formie, włączając to publikację w sieci, lub zgłoszony do innego konkursu.
 4. Decyzje osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu są niepodważalne i ostateczne.

 

2. Warunki uczestnictwa

 1. Do konkursu można zgłaszać fragmenty utworów beletrystycznych, powiązanych gatunkowo z szeroko pojętą fantastyką, zawierające przynajmniej dwa pełne rozdziały planowanej powieści, wraz z jej streszczeniem.
 2. Obydwa rozdziały nie mogą przekraczać 100 000 znaków ze spacjami. Dotyczy to jedynie objętości samego tekstu. Tytuł, nagłówki, stopki oraz dane autora nie będą liczone.
 3. Autor/Współautor może przesłać tylko jeden utwór na konkurs.
 4. Plik z utworem musi zawierać: imię oraz nazwisko autora oraz adres e-mail. Dane będą wyłącznie do wglądu organizatora oraz członków redakcji oceniających teksty. Utwory bez powyższych danych nie będą przyjmowane!

 

3. Terminy

 1. Utwory będą przyjmowane w terminie od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
 2. Utwory należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na samym dole niniejszej strony.
 3. Do 03.2019 r. redakcja magazynu „Biały Kruk” wyłoni finałowy utwór, który zostanie na łamach czasopisma opublikowany w odcinkach. Wyniki zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej magazynu i stronie facebookowej.
 4. Planowana publikacja pierwszych rozdziałów powieści: 06.2019 r. (wraz z premierą czerwcowego numeru).
 5. Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników konkursu drogą mailową o każdej zmianie. Stosowna informacja zostanie także opublikowana na oficjalnej stronie internetowej magazynu oraz stronie facebookowej.

 

4. Informacje techniczne

 1. Format pliku tekstowego (jedyne akceptowalne): .DOC, .DOCX, .ODT oraz .RTF
 2. Font: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15 lub 1,5
 3. Nazwa pliku (według wzoru): Imię/Nazwisko/Tytuł Utworu.
 4. Tekst należy wyjustować oraz ustawić w nim wcięcia akapitowe.
 5. Na początku każdego pliku należy umieścić imię i nazwisko autora lub autorów oraz dane kontaktowe (obowiązkowy adres email). Dane te należy umieścić bezpośrednio w dokumencie (nie w nagłówku lub stopce!).
 6. W formularzu w rubryce „uwagi” należy koniecznie zaznaczyć, czy autor posiada już wydane teksty fantastyczne posiadające ISBN lub ISSN (jeśli tak, to jakie). W przypadku wątpliwości prosimy o zaznaczenie tego również w uwagach ze zgłaszanym tekstem. Każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

 

5. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest opublikowanie zwycięskiej powieści w odcinkach w każdym numerze magazynu „Biały Kruk”, aż do jej zakończenia.
 2. Autor/Współautor zwycięskiej powieści otrzyma redaktora prowadzącego, pomagającego w rozwoju powieści, oraz korektę.
 3. Organizator zastrzega przyznanie wyróżnień lub nieprzyznanie żadnej nagrody, jeśli prace nie zostaną pozytywnie ocenione.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie utworu na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
 2. Przesłanie utworu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów przez organizatora na potrzeby konkursu. Udział w konkursie oznacza również zgodę na współpracę redakcyjną. Odmowa powyższych prowadzi do wycofania utworu z konkursu.
 3. Kwestie sporne lub nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora.

 

Formularz zgłoszeniowy:

  * Plik z fragmentem powieści (doc, docx, rtf, odt)

  * Plik ze streszczeniem powieści (doc, docx, rtf, odt)